Algemene Voorwaarden van Puntann

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Puntann en een opdrachtgever waarop Puntann deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Puntann uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Puntann, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Puntann zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Puntann of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Puntann van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Daaronder valt ook de uitwisseling van gegevens en het starten met een die uitwisseling op het moment dat de opdracht mondeling is verstrekt. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 Puntann mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Puntann heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Puntann zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Puntann gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3.3 Indien Puntann voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 Puntann is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Puntann zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. 4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Puntann het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Puntann zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te redigeren of schrijven tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.5 Puntann staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Puntann verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Puntann is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1 De opdrachtgever vrijwaart Puntann tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding
Puntann is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 – Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Puntann te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal Puntann het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Puntann redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering
8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Puntann is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Puntann is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.
8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling
9.1 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente
verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.3 Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15 % over de eerste € 2269,45 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10 % over het meerdere, met een minimum van € 68,08.
9.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de opdrachtgever, geldt dat Puntann gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1 Puntann is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Puntann toerekenbare tekortkoming. Puntann is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
10.2 Dubbelzinnigheid van de te redigeren tekst ontheft Puntann van iedere aansprakelijkheid.
10.3 Puntann is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Puntann is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
10.4 De aansprakelijkheid van Puntann is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 5000 per gebeurtenis.
10.5 De opdrachtgever is verplicht Puntann te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Puntann bestaat.
Artikel 11 – Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Puntann geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Puntann niet in staat is zijn/ haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog,
maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Puntann opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Puntann niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien Puntann bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen kan voldoen, is Puntann gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 12 – Toepasselijk recht
12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Puntann is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 –Inschrijving
13.1 Puntann is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30255397.